Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door d’LIS Food NV, met maatschappelijke zetel te Turnhoutsebaan 49, 3290 Diest.

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al wie zich naar de site van d’LIS Food NV begeeft en de site bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot de site en het navigeren op de site impliceren de onmiddellijke en algehele aanvaarding van deze voorwaarden door de internetgebruiker.

d’LIS Food NV behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om deze pagina geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Intellectuele eigendom

De site en de inhoud ervan zijn eigendom van d’LIS Food NV. Dit geldt zowel voor de algemene vormgeving van de site als voor de software, de grafische elementen, de gegevensbanken, het design, de foto's en illustraties, de teksten, de tekeningen, het geluid en alle overige componenten die samen de inhoud van deze site uitmaken. Niets uit deze site mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van d’LIS Food NV.

De op de site voorkomende merken en logo's zijn gedeponeerde merken. In het bijzonder is het merk “The Smiling Cook” een gedeponeerd merk. Elke reproductie, aanwending, nabootsing, toevoeging, weglating of wijziging van deze elementen is verboden zonder voorafgaande toelating van d’LIS Food NV en wordt beschouwd als een vervalsing.

Hyperlinks naar de site

Elke creatie van een hyperlink van externe internetsites naar deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van d’LIS Food NV is verboden. Indien u een link naar de site wenst te leggen, wordt men verzocht contact op te nemen met de webmaster via info@dlisfood.com of per brief.

Inhoud van de site en verantwoordelijkheden

De site kan uiteraard evolueren om tegemoet te komen aan de stijgende verwachtingen van de gebruikers. Zo kan d’LIS Food NV op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site wijzigen en/of bepaalde functies en/of diensten schrappen, zonder dat d’LIS Food NV door de gebruiker aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van deze aanpassingen.

Alle informatie, van welke aard dan ook, die op deze site wordt verstrekt, wordt uitsluitend verstrekt op informatieve basis. Ondanks alle bestede zorg aan de inhoud van de site, kan geen enkele waarborg worden verstrekt over de juistheid, de nauwkeurigheid en het recente karakter van de op de site verstrekte informatie. Bijgevolg kan aan deze informatie op geen enkele wijze, direct of indirect, een contractuele waarde worden gehecht.

Voor het overige kan de aansprakelijkheid van d’LIS Food NV niet worden ingeroepen voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de site, met name als gevolg van een virus dat de computeruitrusting van de Internetgebruiker zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken.

Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden van deze site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het gebruik ervan zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

Gegevensbescherming

De internetgebruiker kan de site raadplegen zonder zijn identiteit te onthullen en zonder enige informatie over zijn identiteit te geven. Niettemin is d’LIS Food NV automatisch op de hoogte van bepaalde informatie zodra de internetgebruiker zich toegang tot de site verschaft. Deze informatie, zoals de naam van de provider van de Internetgebruiker, het IP-adres van de computer of zijn geografische locatie, wordt enkel en alleen gebruikt voor statistische doeleinden om het gebruik van de site te kunnen analyseren.

Bij het bezoek aan de site kan d’LIS Food NV aan de internetgebruiker persoonsgegevens vragen zoals naam, adres of e-mailadres. Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om aan de internetgebruiker, bijkomende informatie over de op de site voorgestelde producten of elektronische informatie (newsletters) te sturen, op voorwaarde dat die zijn akkoord daartoe heeft gegeven. Zij kunnen ook worden gebruikt om hem op de hoogte te brengen van commerciële of promotionele aanbiedingen met betrekking tot de nu of in de toekomst op de site voorgestelde producten.

Indien de internetgebruiker aanbiedingen van d’LIS Food NV wenst te ontvangen, moet hij zijn toestemming daarvoor kenbaar maken door het aanvinken van het daartoe bestemde vakje op het einde van elk formulier. d’LIS Food NV verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven of te verkopen. Alle via de site verzamelde informatie is uitsluitend bestemd voor d’LIS Food NV.

Cookies

Om de gebruiker van de site een betere dienst te verlenen, kan d’LIS Food NV automatische cookies installeren op haar internetbrowser. Deze cookies bieden d’LIS Food NV de mogelijkheid om gegevens over de navigatie op de site te registreren. De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies door zijn internetbrowser in die zin te configureren.

Verwijzingen naar andere sites

De site kan verwijzingen (bv. door middel van een hyperlink, banner of knop) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat d’LIS Food NV verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. d’LIS Food NV is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.