Gebruiksvoorwaarden

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al wie zich naar de site van d’LIS Food NV begeeft en de site bezoekt. Het zich toegang verschaffen tot de site en het navigeren op de site impliceren de onmiddellijke en algehele aanvaarding van deze voorwaarden door de internetgebruiker.

d’LIS Food NV behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van de site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om deze pagina geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Intellectuele eigendom


De site en de inhoud ervan zijn eigendom van d’LIS Food NV. Dit geldt zowel voor de algemene vormgeving van de site als voor de software, de grafische elementen, de gegevensbanken, het design, de foto's en illustraties, de teksten, de tekeningen, het geluid en alle overige componenten die samen de inhoud van deze site uitmaken. Niets uit deze site mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van d’LIS Food NV.

De op de site voorkomende merken en logo's zijn gedeponeerde merken. In het bijzonder is het merk “The Smiling Cook” een gedeponeerd merk. Elke reproductie, aanwending, nabootsing, toevoeging, weglating of wijziging van deze elementen is verboden zonder voorafgaande toelating van d’LIS Food NV en wordt beschouwd als een vervalsing.

Hyperlinks naar de site

Elke creatie van een hyperlink van externe internetsites naar deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van d’LIS Food NV is verboden. Indien u een link naar de site wenst te leggen, wordt men verzocht contact op te nemen met de webmaster via info@thesmilingcook.com of per brief.

Inhoud van de site en verantwoordelijkheden


De site kan uiteraard evolueren om tegemoet te komen aan de stijgende verwachtingen van de gebruikers. Zo kan d’LIS Food NV op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site wijzigen en/of bepaalde functies en/of diensten schrappen, zonder dat d’LIS Food NV door de gebruiker aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van deze aanpassingen.

Alle informatie, van welke aard dan ook, die op deze site wordt verstrekt, wordt uitsluitend verstrekt op informatieve basis. Ondanks alle bestede zorg aan de inhoud van de site, kan geen enkele waarborg worden verstrekt over de juistheid, de nauwkeurigheid en het recente karakter van de op de site verstrekte informatie. Bijgevolg kan aan deze informatie op geen enkele wijze, direct of indirect, een contractuele waarde worden gehecht.

Voor het overige kan de aansprakelijkheid van d’LIS Food NV niet worden ingeroepen voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de site, met name als gevolg van een virus dat de computeruitrusting van de Internetgebruiker zou kunnen beschadigen of onbruikbaar maken.

Algemene bepalingen

De gebruiksvoorwaarden van deze site zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting met betrekking tot het gebruik ervan zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.